Historia naszej inicjatywy politycznej

Wykorzystywanie dzieci i brak historycznej ponownej oceny jest problemem ogólnoeuropejskim. W tym kontekście Szwajcaria jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o radzenie sobie z przeszłością. Inicjatywa polityczna doprowadziła tam do kompleksowego rozwiązania. W centrum były: prawda o wykorzystywaniu dzieci, oficjalne uznanie, zadośćuczynienie, zapobieganie. Tą udaną ścieżką należy podążać na szczeblu europejskim.  Doświadczenie Szwajcarii stanowi podstawę prac politycznych na szczeblu europejskim.

W Szwajcarii dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży było kierowanych przez władze do gospodarstw rolnych jako tanie źródło siły roboczej lub umieszczanych w surowo zarządzanych domach, w instytucjach zamkniętych, a nawet więzieniach, bez żadnej formy orzeczenia sądowego. Te dzieci i młodzież często doświadczały niewypowiedzianego cierpienia i niesprawiedliwości. W niektórych przypadkach były narażane na ogromną przemoc fizyczną i psychiczną, były wykorzystywane seksualnie, a także ogromnie cierpiały z powodu separacji z rodzicami i rodzeństwem. Dzięki inicjatywie Fundacji Guido Fluri, która zebrała ponad 100 000 podpisów, wiele się zmieniło na poziomie społecznym i politycznym w krótkim czasie, co zaowocowało ponownym przemyśleniem. W rekordowym czasie federalna ustawa o obowiązkowych środkach socjalnych i stażach przed 1981 r. (CSMPA) została opracowana i przyjęta przez obie izby parlamentu wyraźną większością głosów. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., a proces rozliczania się z przeszłością jest obecnie w toku.

Szwajcarski proces ponownej oceny był obserwowany z dużym zainteresowaniem w krajach sąsiednich. Jakkolwiek różne i specyficzne są przypadki nadużyć w poszczególnych krajach, ludzie z wielu innych krajów europejskich są dotknięci podobnymi naruszeniami praw człowieka. Pozytywne doświadczenia Szwajcarii mają na celu wsparcie innych krajów europejskich, które rozpoczynają proces pogodzenia się z przeszłością lub już są na tej drodze. Guido Fluri, prezes fundacji o tej samej nazwie, która zajmuje się ochroną dzieci, ponownie poprze europejską inicjatywę polityczną, tak jak to już zrobił w Szwajcarii.

Międzynarodowe sympozjum w Bernie w połowie września było pierwszym krokiem w tym kierunku. Przeanalizowano sytuację w różnych krajach europejskich, a przedstawiciele m.in. Federalnego Urzędu Sprawiedliwości pokazali, w jaki sposób Szwajcaria wdrożyła proces rozliczania się ze swoją przeszłością i jak ukierunkowane projekty samopomocy pomagają ocalałym i ofiarom, poza rozwiązaniami prawnymi. W sympozjum wzięli udział międzynarodowi eksperci, osoby i reprezentujące ich organizacje, przedstawiciele mediów ze Szwajcarii i zagranicy. Przy okazji tego sympozjum uczestnicy postanowili złożyć wniosek do Rady Europy.

An international symposium in Bern Mid september was a first step in this direction. The situation in the various European countries were examined and representatives of the Federal Office of Justice, among others, showed how Switzerland has implemented the process of reckoning with its past and how targeted self-help projects are helping survivors and victims, beyond legal solutions. The symposium was attended by international experts, affected persons and organisations representing them, representatives of the media from Switzerland and abroad. On the occasion of this symposium, the participants decided to launch a motion to the Council of Europe.

For further questions please contact us